Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disused
tính từ
bị vứt bỏdisused
[dis'ju:zd]
tính từ
bị vứt bỏ


Related search result for "disused"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.