Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dispraise
dispraise
[dis'preiz]
danh từ
sự gièm pha, sự chê bai, sự chỉ trích; sự khiển trách


/dis'preiz/

danh từ
sự gièm pha, sự chê bai, sự chỉ trích; sự khiển trách

Related search result for "dispraise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.