Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dispatch-ride


/dis'pætʃ'raidə/

danh từ
(quân sự) người liên lạc (bằng mô tô hoặc ngựa)

Related search result for "dispatch-ride"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.