Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dispatch-dog
dispatch-dog
[dis'pæt∫dɔg]
danh từ
(quân sự) chó liên lạc


/dis'pætʃdɔg/

danh từ
(quân sự) chó liên lạc

Related search result for "dispatch-dog"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.