Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dispatch
dispatch
[dis'pæt∫]
Cách viết khác:
despatch
[dis'pæt∫]
danh từ
sự gửi đi (thư, thông điệp...); sự phái đi
we welcome the dispatch of the peacekeeping forces
chúng tôi hoan nghênh việc gửi lực lượng gìn giữ hoà bình
sự đánh chết tươi; sự giết đi; sự kết liễu cuộc đời
happy dispatch
sự mổ bụng tự sát theo kiểu Nhật-bản
sự giải quyết nhanh gọn; sự làm gấp (một việc gì); sự khẩn trương
to do something with dispatch
khẩn trương làm việc gì
the matter requires dispatch
vấn đề cần giải quyết khẩn trương
(ngoại giao) bản thông điệp gửi nhanh; bản thông báo/báo cáo gửi nhanh
hãng vận tải hàng hoá
ngoại động từ
(to dispatch somebody / something to...) gửi đi (thư, thông điệp...); phái đi
to dispatch a letter, telegram, message
gửi thư, điện tín, thông điệp
many warships have been dispatched to the area
nhiều tàu chiến đã được gửi đến vùng đó
đánh chết tươi; giết đi; khử; kết liễu cuộc đời
giải quyết nhanh gọn; làm gấp (việc gì)
the chairman dispatched the meeting in 20 minutes
chủ toạ đã kết thúc nhanh cuộc họp trong 20 phútgửi đi, truyền đi

/dis'pætʃ/ (despatch) /dis'pætʃ/

danh từ
sự gửi đi (thư, thông điệp...); sự sai phái đi
sự đánh chết tươi, sự giết đi, sự khử, sự kết liễu cuộc đời
happy dispatch sự mổ bụng tự sát theo kiểu Nhật-bản)
sự giải quyết nhanh gọn, sự làm gấp (một việc gì); sự khẩn trương, sự nhanh gọn
to do something with dispatch khẩn trương làm việc gì
the matter reqires dispatch vấn đề cần giải quyết khẩn trương
(ngoại giao) bản thông điệp, bản thông báo
hãng vận tải hàng hoá

ngoại động từ
gửi đi (thư, thông điệp...); sai phái đi
đánh chết tươi, giết đi, khử, kết liễu cuộc đời (ai)
giải quyết nhanh gọn, làm gấp (việc gì)
ăn khẩn trương, ăn gấp (bữa cơm...)

nội động từ
(từ cổ,nghĩa cổ) làm nhanh gọn, làm gấp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dispatch"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.