Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dispark
dispark
[dis'pɑ:k]
ngoại động từ
thôi không dùng vào việc trồng cỏ nữa


/dis'pɑ:k/

ngoại động từ
thôi không dùng trồng cỏ nữa

Related search result for "dispark"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.