Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
discussible
discussible
[dis'kʌsəbl]
tính từ
có thể thảo luận, có thể tranh luận


/dis'kʌsəbl/

tính từ
có thể thảo luận, có thể tranh luận


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.