Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
discount

discount
['diskaunt]
danh từ
phần tiền được giảm trong giá của cái gì; tiền bớt; tiền trừ
we give (a) 10% discount for cash
chúng ta giảm 10 % nếu trả tiền mặt
tiền được khấu trừ khi trả hối phiếu (như) rebate
sự trừ hao (về mức độ xác thực của một câu chuyện, một bản tin...)
to take a story at a due discount
nghe câu chuyện ở mức độ nào thôi
at a discount
hạ giá, giảm giá; không được chuộng
discount house
cơ sở kinh doanh chuyên giao dịch bằng hối phiếu
discount shop, discount store, discount warehouse
cửa hàng bán giá rẻ hơn thông thường; cửa hàng hạ giá
ngoại động từ
mua hoặc bán một hối phiếu với giá thấp hơn giá khi đến hạn thanh toán
bán hạ giá; bán giảm giá
không kể đến, không đếm xỉa đến, không để ý đến; coi nhẹ; coi thường
You can discount what Jack said: He's a dreadful liar
Anh có thể không cần để ý đến những gì Jack nói: Hắn là thằng nói dối kinh người(toán kinh tế) [sự, cố] chiết khấi, sự khấu nợ, sự hạ giá

/'diskaunt/

danh từ
sự bớt, sự giảm, sự trừ (do trả tiền ngay hoặc trả tiền mặt)
tiền bớt, tiền trừ, tiền chiết khấu
sự trừ hao (về mức độ xác thực của một câu chuyện, một bản tin...)
to tkae a story at a due discount nghe câu chuyện có trừ hao đúng mức !at a discount
hạ giá, giảm giá; không được chuộng

ngoại động từ
thanh toán (hối phiếu, thương phiếu...) trước thời hạn (để hưởng một tỷ lệ trừ nhất định); nhận thanh toán (hối phiếu, thương phiếu...) trước thời hạn (để hưởng một tỷ lệ trừ nhất định)
giảm giá, bớt giá, chiết khấu (do trả tiền ngay hoặc trả tiền mặt)
bản hạ giá; dạm bán hạ giá
trừ hao (về mức độ xác thực của một câu chuyện, một bản tin...)
không kể đến, không đếm xỉa đến, không để ý đến; coi nhẹ, đánh giá thấp tầm quan trọng của
sớm làm mất tác dụng (một tin tức...) !such an unfortunate eventuality had been discounted
trường hợp không may đó đã được dự tính trước

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "discount"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.