Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
directrices
directrices
[di'rektrisiz]
số nhiều của directrix


/di'rektriks/

danh từ, số nhiều directrices
(toán học) đường chuẩn
(như) directress

Related search result for "directrices"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.