Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
didst


/didst/

ngôi 2 số ít, thời quá khứ của do


Related search result for "didst"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.