Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dictator
dictator
[dik'teitə]
danh từ
kẻ độc tài; người có quyền hành tuyệt đối (ở một lĩnh vực nào)
người đọc cho người khác viết, người đọc chính tả


/dik'teitə/

danh từ
kẻ độc tài; người có quyền hành tuyệt đối (ở một lĩnh vực nào)
người đọc cho (người khác) viết, người đọc chính tả

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dictator"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.