Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
diamond anniversary


/'daiəmənd,æni'və:səri/ (diamond-jubilee) /'daiəmənd'dʤu:bili:/
jubilee) /'daiəmənd'dʤu:bili:/

danh từ
ngày kỷ niệm 60 năm; ngày kỷ niệm 70 năm

Related search result for "diamond anniversary"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.