Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
diệu kế


[diệu kế]
Very effective trick; subtle (clever) strategem (như diệu toán)Very effective trick


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.