Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dhow

dhow
[dau]
Cách viết khác:
dow
[dau]
danh từ
thuyền buồm A-rập (chỉ có một cột buồm, trọng tải 200 tấn)


/dau/ (dow) /dau/

danh từ
thuyền buồm A-rập (thường chỉ có một buồng, trọng tải 200 tấn)

Related search result for "dhow"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.