Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dhoti
dhoti
['douti]
danh từ
(Anh-Ấn) cái khố che hạ bộ của đàn ông Ấn Độ


/'douti/

danh từ
(Anh-Ân) cái khố (người đàn ông Ân-độ thường mặc)

Related search result for "dhoti"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.