Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
devotionally
devotionally
[di'vou∫nəli]
phó từ
mộ đạo, sùng đạo


/di'vouʃnəli/

phó từ
mộ đạo, sùng đạo

Related search result for "devotionally"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.