Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
devotionalist
devotionalist
[di'vou∫nəlist]
danh từ
người ngoan đạo


/di'vouʃnəlist/

danh từ
người ngoan đạo; người mê tín


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.