Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
developmental
developmental
[di,veləp'mentl]
tính từ
phát triển, nảy nở
developmental diseases
bệnh phát triển
tiến triển(máy tính) thứ thực nghiệm

/di,veləp'mentl/

tính từ
phát triển, nảy nở
developmental diseases bệnh phát triển
tiến triển


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.