Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dethrone
dethrone
[di'θroun]
ngoại động từ
truất phế, hạ bệ
(nghĩa bóng) truất (quyền...); hạ (uy thế...)


/di'θroun/

ngoại động từ
phế, truất ngôi
(nghĩa bóng) truất (quyền...); hạ (uy thế...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dethrone"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.