Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
derivation
derivation
[,deri'vei∫n]
danh từ
sự bắt nguồn, nguồn gốc; sự tìm ra nguồn gốc (một từ); sự nêu lên nguồn gốc (một từ)
the derivation of a word
nguồn gốc của một từ
sự rút ra, sự thu được (từ một nguồn)
(hoá học) sự điều chế dẫn xuất
(toán học) phép lấy đạo hàm
(thủy lợi) đường dẫn nước
thuyết tiến hoáphép lấy đạo hàm; nguồn gốc, khởi thuỷ

/,deri'veiʃn/

danh từ
sự bắt nguồn, nguồn gốc; sự tìm ra nguồn gốc (một từ); sự nêu lên nguồn gốc (một từ)
the derivation of a word nguồn gốc của một từ
sự rút ra, sự thu được (từ một nguồn)
(hoá học) sự điều chế dẫn xuất
(toán học) phép lấy đạo hàm
(thủy lợi) đường dẫn nước
thuyết tiến hoá

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "derivation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.