Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deregistration
deregistration
[di:,redʒis'trei∫n]
danh từ
sự xoá tên trong sổ


/di:,redʤis'treiʃn/

danh từ
sự xoá tên trong sổ đăng ký


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.