Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
delusive
delusive
[di'lu:siv]
Cách viết khác:
delusory
[di'lu:səri]
tính từ
đánh lừa, lừa gạt, bịp bợm
hão huyền


/di'lu:siv/ (delusory) /di'lu:səri/

tính từ
đánh lừa, lừa gạt, bịp bợm
hão huyền

Related search result for "delusive"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.