Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
delivery truck
danh từ
xe giao hàngdelivery+truck
[di'livəri'trʌk]
Cách viết khác:
delivery van
[di'livəri'væn]
như delivery van


▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.