Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
defeatism
defeatism
[di'fi:tizm]
danh từ
học thuyết chủ bại, tư tưởng chủ bại


/di'fi:tizm/

danh từ
chủ nghĩa thất bại


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.