Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dead heat
dead+heat
['ded'hi:t]
danh từ
(thể dục,thể thao) tình trạng cùng về đích bằng nhau

[dead heat]
saying && slang
(See a dead heat)


/'ded'hi:t/

danh từ
(thể dục,thể thao) tình trạng cùng về đích bằng nhau

Related search result for "dead heat"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.