Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dated


/'deitid/

tính từ

đề nghị

    dated April 5th đề ngày mồng 5 tháng 4

lỗi thời, cũ kỹ, không hợp thời


Related search result for "dated"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.