Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
darkle
darkle
['dɑ:kl]
nội động từ
tối sầm lại
lần vào bóng tối


/'dɑ:kl/

nội động từ
tối sầm lại
lần vào bóng tối

Related search result for "darkle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.