Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
darkish
darkish
['dɑ:ki∫]
tính từ
hơi tối, mờ mờ
(nói về tóc) hơi đen


/'dɑ:kiʃ/

tính từ
hơi tối, mờ mờ
hơi đen (tóc)

Related search result for "darkish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.