Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
daemonic
daemonic
Xem demonic


/di:'mɔnik/ (daemonic) /di:'mɔnik/

tính từ
(như) demoniac
có tài xuất quỷ nhập thần

Related search result for "daemonic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.