Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dự luật


[dự luật]
draft; bill
Soạn thảo một dự luật
To draft a bill
Trình một dự luật
To bring in/introduce a bill
Dự luật đã được Nghị viện thông qua nhẹ nhàng
The bill had a smooth passage through Parliament
Dự luật đã thành luật
The bill became lawDraft law, draft bill


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.