Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dụng võGive full scope to one's abilities
    Đất dụng võ a wide field of action (where one can give full scope to one's abilities)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.