Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dẹp tanverb
to crush out
dẹp_tan một cuộc nổi loạn To crush out a revolt

[dẹp tan]
động từ
to crush out
dẹp tan một cuộc nổi loạn
To crush out a revoltGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.