Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cycler
cycler
['saiklə]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) cyclist(Tech) bộ điều khiển chu trình


thiết bị điều khiển chu trình

/'saiklə/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) cyclist

Related search result for "cycler"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.