Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
custard-apple
custard-apple
['kʌstəd,æpl]
danh từ
(thực vật học) cây na
quả na


/'kʌstəd,æpl/

danh từ
(thực vật học) cây na
quả na

Related search result for "custard-apple"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.