Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
curry-powder
curry-powder
['kʌri,paudə]
danh từ
bột ca ri


/'kʌri,paudə/

danh từ
bột ca ri

Related search result for "curry-powder"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.