Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cuốn gói


[cuốn gói]
(nghĩa bóng) to pack one's bags; to pack up and go
Buộc bạn mình phải cuốn gói ra đi
To send one's friend packing(fig) to park up and leave


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.