Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
crush-room
crush-room
['krʌ∫ru:m]
danh từ
phòng dành cho khán giả đi dạo trong lúc giải lao


/'krʌʃrum/

danh từ
phòng dạo (ở rạp hát để cho người xem đi dạo lúc nghỉ)

Related search result for "crush-room"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.