Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cross-light
cross-light
['krɔslait]
danh từ
ánh sáng xiên
(nghĩa bóng) sự giải thích dưới một quan điểm khác, sự minh hoạ dưới một quan điểm khác


/'krɔslait/

danh từ
ánh sáng xiên
(nghĩa bóng) sự giải thích dưới một quan điểm khác, sự minh hoạ dưới một quan điểm khác

Related search result for "cross-light"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.