Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
crop

crop
[krɔp]
danh từ
vụ, mùa; thu hoạch của một vụ
potato crop
vụ khoai
(số nhiều) cây trồng
technical (industrial) crops
cây công nghiệp
cụm, nhóm, loạt, tập
a crop of questions
một loạt câu hỏi
a crop of bills
tập hoá đơn
(động vật học) diều (chim)
tay cầm (của roi da)
sự cắt tóc ngắn
to have a close crop
cắt tóc ngắn quá
bộ da thuộc
đoạn cắt bỏ đầu, khúc cắt bỏ đầu
thịt bả vai (bò ngựa)
neck and crop
toàn bộ, toàn thể
land in crop; land under crop
đất đang được trồng trọt cày cấy
land out of crop
đất bỏ hoá
ngoại động từ
gặm (cỏ)
gặt; hái
gieo, trồng (ruộng đất)
to crop a land with potatoes
trồng khoai một thửa ruộng
xén, hớt, cắt ngắn (tai, đuôi, tóc, mép sách, hàng rào...)
nội động từ
thu hoạch
the beans cropped well this year
năm nay đậu thu hoạch tốt
to crop out (forth)
trồi lên
to crop up
nảy ra, hiểu ra, nổi lên bất ngờ (khó khăn, vấn đề...)


/krɔp/

danh từ
vụ, mùa; thu hoạch của một vụ
potato crop vụ khoai
(số nhiều) cây trồng
technical (industrial) crops cây công nghiệp
cụm, nhom, loạt, tập
a crop of questions một loạt câu hỏi
a crop of bills tập hoá đơn
(động vật học) diều (chim)
tay cầm (của roi da)
sự cắt tóc ngắn
to have a close crop cắt tóc ngắn quá
bộ da thuộc
đoạn cắt bỏ đầu, khúc cắt bỏ đầu
thịt bả vai (bò ngựa) !neck and crop
toàn bộ, toàn thể !land in crop; land under crop
đất đang được trồng trọt cày cấy !land out of crop
đất bỏ hoá

ngoại động từ
gặm (cỏ)
gặt; hái
gieo, trồng (ruộng đất)
to crop a land with potatoes trồng khoai một thửa ruộng
xén, hớt, cắt ngắn (tai, đuôi, tóc, mép sách, hàng rào...)

nội động từ
thu hoạch
the beans crop ped well this year năm nay đậu thu hoạch tốt !to crop out (forth)
trồi lên !to crop up
nảy ra, hiểu ra, nổi lên bất ngờ (khó khăn, vấn đề...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "crop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.