Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
croaker
croaker
['kroukə]
danh từ
kẻ báo điềm gỡ
người hay càu nhàu; người bi quan
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bác sĩ


/'kroukə/

danh từ
kẻ báo điềm gỡ
người hay càu nhàu; người bi quan
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bác sĩ

Related search result for "croaker"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.