Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cretinous
cretinous
['kretinəs]
tính từ
(y học) độn
ngu si, ngu ngốc


/'kretinəs/

tính từ
(y học) độn
ngu si, ngu ngốc

Related search result for "cretinous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.