Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
craps
craps
[kræps]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trò chơi súc sắc
to shoot craps
chơi súc sắc, gieo súc sắc


/kræps/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trò chơi súc sắc
to shoot craps chơi súc sắc, gieo súc sắc

Related search result for "craps"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.