Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
crapped
crapped
[kreipt]
tính từ
mặc đồ nhiễu đen
đeo băng tang, mặc áo tang
có gợn như nhiễu


/kreipt/

tính từ
mặc đồ nhiễu đen
đeo băng tang, mặc áo tang
có gợn như nhiễu

Related search result for "crapped"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.