Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
crack-brained
crack-brained
['krækbreind]
tính từ
gàn, dở hơi


/'krækbreind/

tính từ
gàn, dở hơi

Related search result for "crack-brained"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.