Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
covetous
covetous
['kʌvitəs]
tính từ
(covetous of something) có hoặc biểu lộ lòng ham muốn chiếm đoạt cái gì của người khác; thèm thuồng; thèm muốn
a covetous glance
cái liếc thèm thuồng
covetous of his high salary
thèm thuồng đồng lương cao của nó


/'kʌvitəs/

tính từ
thèm thuồng, thèm muốn
a covetous glance cái nhìn thèm thuồng
to be covetous of something thèm muốn cái gì
tham lam

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "covetous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.