Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
covariance(Tech) tính hiệp biến, hiệp phương sai


(thống kê) hiệp phương sai
lag c. (thống kê) hiệp phương sai trễ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.