Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cost/benefit analysis(Tech) phân tích lợi/chi, phân tích hiệu quả kinh tế


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.