Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
corpus
corpus
['kɔ:pəs]
danh từ, số nhiều corpora
tập sao lục, tập văn
(sinh vật học) thể
corpus stratum
thể vân


/'kɔ:pəs/

danh từ, số nhiều corpora
tập sao lục, tập văn
(sinh vật học) thể
corpus striatum thể vân

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "corpus"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.