Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coronoid
coronoid
['kɔrənɔid]
tính từ
(giải phẫu) vẹt hình mỏ quạ (mỏm xương)


/'kɔrənɔid/

tính từ
(giải phẫu) vẹt hình mỏ quạ (mỏm xương)

Related search result for "coronoid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.