Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
corny
corny
['kɔ:ni]
tính từ
bị chai (chân)
nhiều lúa
(từ lóng) cổ lổ sĩ, cũ rích
(thông tục) uỷ mị, sướt mướt

[corny]
saying && slang
obvious humor, unsophisticated humor
The farmer said his cows are moody today. Now that is corny!


/'kɔ:ni/

tính từ
có chai (chân)
nhiều lúa
(từ lóng) cổ lổ sĩ, cũ rích
(thông tục) uỷ mị, sướt mướt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "corny"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.